_

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


دانلود فرم وکالتنامه کانون وکلا
 
[DOC]نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد
www.hvm.ir/files/MOAZADAT/form/1-49.doc
Translate this page
ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب :وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارت وكيل در وكالت نامه تصريح شود : 1- وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي 2- وكالت در مصالحه و سازش …
فرم ها و اسناد – موسسه حقوقی ملک پور
https://malekpour.ir/حقوق-و-وکالت/فرم-ها-و-اسناد/
Translate this page
نمونه فرم خام وکالتنامه و قرارداد کانون وکلای دادگستری. 14 فرم ها و اسناد http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12662. فرم وکالتنامه فوق توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم گردیده است ، زمانی که اشخاص جهت طرح دعوی و یا دفاع در مراجع قضائی به وکلای دادگستری مراجعه می نمایند ، وکیل مربوطه فرم وکالتنامه فوق را به موکل ارائه می …
قرارداد وکالت نامه وکلا – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ | گروه وکلای یاسا
https://www.yasa.co/attorney-lawyer-contarct
Translate this page
May 31, 2017 – وکالت نامه و قرارداد: که این وکالت نامه و قرارداد به شکل فرم مخصوص با سری و شماره معین توسط کانون وکلای دادگستری تهیه و چاپ شده و در اختیار وکلای دادگستری قرار می گیرد. قرارداد وکالت مشتمل بر مسایل مالی و غیرمالی در رابطه وکیل و موکل: که ما آن را « قرارداد الحاقی به وکالت نامه » می نامیم : این قرارداد که الحاقی و …
[PDF]ﺧﺎم وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
frankfurt.mfa.ir/uploads/kham.pdf
Translate this page
ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات. : وﻛﻴﻞ در اﻧﺠﺎم ﻣ. ﻮرد وﻛﺎﻟﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻀﺎء و اﻗﺪام ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻣﻀﺎء و اﻗﺪام ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻮده و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم و. ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ اﺟﺎزه ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻮﻛﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ . وﻛﻴﻞ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮوﻟﻮ ﻛﺮارا را دارد . ﺳﺮﻛﻨﺴﻮﻟ. ﮕﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت. اﻣﻀﺎء ﻣﻮﻛﻞ. ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮگ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ. (*). ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون.
وبلاگ دانشجویان رشته ی حقوق – نمونه فرم وکالت کانون وکلا و مشاورین …
hoghough1389.blogfa.com/post/231

 NS